Ďaľšie odkazy

Projekt-2

„BUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA JAZYKOVÝCH UČEBNÍ, ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC, ODBORNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU
V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH"

Informácie o projekte

PrijímateľObec Balog nad Ipľom pre Základnú školu Arnolda Ipolyiho
s vyučovacím jazykom maďarským Ipolyi Arnold Alapiskola,
Hlavná 294, Balog nad Ipľom - Ipolybalog
Kód výzvyIROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program302000 – Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Názov projektuModernými didaktickými pomôckami vzdelávať novú generáciu v základnej škole Arnolda Ipolyiho s VJM v Balogu nad Ipľom
Hlavné aktivity projektu

1. Zriadenie Fyzikálnej učebne

2. Rekonštrukcia Chemickej/Biologickej učebne

3. Dovybavenie Polytechnickej učebne - školských dielní

4. Dovybavenie IKT učebne

5. Stavebno-technické práce

Kód projektu v ITMS2014+:302020I779
Miesto realizácie projektuNUTS II: SKO3 Stredné Slovensko
NUTS III: SKO32 Banskobystrický kraj
Okres: SK 032A Veľký Krtíš
Obec: SK 032A515868 Balog nad Ipľom
Ulica: Hlavná
Číslo: 294
Celková výška NFP95 017,00 €
Plánované trvanie projektu11.2018 - 06.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku PDF

Späť na začiatok