Foto

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Vypracovanie štúdie/posudku - stav čitateľskej gramotnosti žiakov školy

Beseda a interview s odborníkmi Qualy-Co.

Montáž interaktívnych tabúľ a projektorov pre aktivitu 1

Zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitateľskej gramotnosti.

Inventarizácia

Ukladanie učebníc a didaktických pomôcok.

Ďalšie vzdelávanie – zvyšovanie digitálnej zručnosti

Školenie pedagogického zboru a následné vykonanie odbornej skúšky.

Netradičná hodina anglického jazyka I. - aktivita 2

Hostia zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

Netradičná hodina anglického jazyka II. - aktivita 2

Hostia zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

Montáž elektrických inštalácií počítačov pre aktivitu 2

Posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe jazykov.

Ďalšie vzdelávanie

Zamerané na zvyšovanie zručnosti metakognitívnych stratégií pre posilnenie čitateľskej gramotnosti:

a/ vzdelávací kurz pre pedagógov na primárnom stupni so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti

b/ vzdelávací kurz pre pedagógov na sekundárnom stupni so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vybraných vyučovacích predmetoch – Budapešť.

Ďalšie vzdelávanie

Zamerané na zvyšovanie zručnosti metakognitívnych stratégií pre posilnenie čitateľskej gramotnosti:

c/ vzdelávací kurz pre všetkých pedagogických účastníkov projektu so zameraním na tvorbu a inováciu školského vzdelávacieho programu – Balog nad Ipľom.

Využitie interaktívnej tabule a učebných pomôcok vo vyučovacom procese

Fotky z implementačných hodín.

Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese

Fotky z implementačných hodín - 2.

Projektové práce žiakov

Fotky z implementačných hodín

Expert/Metodik - zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania na hodinách - hošpitačná činnosť

Fotky z implementačných hodín

Expert/Metodik - vyhodnotenie spôsobu zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania.

Fotky zo stretnutia s exp.-metodikmi.

Späť na začiatok