Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Modernou cestou vzdelávať novú generáciu

V rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským v Balogu nad Ipľom je plnoorganizovaná škola s deviatimi ročníkmi, navštevovaná 114 žiakmi z 10 obcí.

Žiakom sa venujú odborne vzdelaní pedagógovia, ktorých srdcovou záležitosťou je nielen výuka, ale aj výchova, aby žiaci opustili lavice tejto školy zdatní, čo najlepšie pripravení nie len na ďalšie stredoškolské, prípadne vysokoškolské štúdium, ale aj pre život. Našou snahou je vytvorenie humánnej školy, ktorej cieľom je vzájomná dôvera a úcta. Dôraz kladieme na výchovu k zdravému životnému štýlu a ochrane životného prostredia.

Vo vyučovaní využívame nové vyučovacie metódy. Využívame všetky dostupné zdroje na získanie nových učebníc, moderných vyučovacích pomôcok, ktoré uľahčia zvládnutie, osvojenie učiva. Každý náš krok sleduje zdokonaľovanie kvality školy.

Žiaci našej školy sa každoročne úspešne zapájajú do rôznych súťaží. Už tradične získavajú dobré umiestnenie v umeleckom prednese poézie a prózy, v materinskom jazyku v jazykových, dejepisných, športových, matematických a streleckých súťažiach. Naši žiaci sú úspešní nielen v okresných, ale aj v krajských a celoštátnych kolách. Je to výsledok usilovnosti a nadanosti žiakov, obetavosti svedomitých pedagógov.

V priestoroch školy je inštalovaná výstava výtvarných prác žiakov a množstvo diplomov a čestných uznaní, ktoré odzrkadľujú výsledky našej spoločnej práce.

Škola umožňuje aj organizáciu racionálneho využitia voľného času žiakov tým, že môžu navštevovať rôzne krúžky podľa záujmov.

V školskom roku 2017/2018 je ponuka nasledovná

Slovenčina zábavne - vedie pani učiteľka Zlata Hrenáková.

//-->

Futbalový krúžok - vedie pán učiteľ František Hlavács.

Spevácky krúžok - vedie pani učiteľka Erika Zolcer.

Tanečnodramatický krúžok – vedie pani učiteľka Mária Kelemenová – deti majú možnosť učiť sa ľudové tance, prípadne ľudové hry, zvyky.

Športový krúžok – vedie pani učiteľka Kristína Nedeľa.

Volejbalový krúžok – vedie pán učiteľ Tomáš Molnár – pohybovo zdatní žiaci vyšších ročníkov sa venujú volejbalu.

Stolno-tenisový krúžok - vedie pán učiteľ Zoltán Németh.

Strelecký krúžok - vedie pán učiteľ Barnabás Molnár.

Pohybové hry - vedie pani učiteľka Agnesa Škerlecová.


Pred jedenástimi rokmi, v roku 1999 sa začalo vydávanie školského časopisu Kisszünet - Malá prestávka, v ktorom môžu žiaci prezentovať svoju literárnu a výtvarnú činnosť.

Hrdo môžeme konštatovať, že žiaci našej školy sa stali lekármi, inžiniermi, učiteľmi, kňazmi, dokonca aj ministrom. Títo ľudia v živote čestne obstoja a sú dôkazom, že vyučovanie v materinskom jazyku má svoje opodstatnenie, právo a význam.

Arnold IPOLYI – STUMMER (1872 – 1886)

Arnold IPOLYI – STUMMER (1872 – 1886) bol za biskupa v Banskej Bystrici vymenovaný 23.9.1872. Pochádzal z Kosíh nad Ipľom a pôsobil ako jágerský sídelný kanonik a profesor dejín na Peštianskej univerzite.22.12 bol v Ríme ustanovený pápežom a na druhú veľkonočnú nedeľu bol v jágerskej katedrále konsekrovaný arcibiskupom Vojtechom Bartakovičom a v banskobystrickej katedrále bol inštalovaný 2. mája.

Tu dal postaviť budovu na výchovu dievčat, spojenú s katolíckou základnou školou, ako aj azylovú školu pre chlapcov a dievčatá, ktorú viedli Milosrdné sestry sv. Vincenta. Písal pastoračné listy s novými predpismi pre katechizáciu. Po odchode piaristov z Krupiny tu zriadil katolícku priemyselnú školu, ktorá bola u nás prvou priemyselnou školou. Postaral sa o zreštaurovanie kaplniek sv. Barbory a sv. Anny v gotickom štýle do ich pôvodného stavu. Zaoberal sa etnografiou, stredovekým umením a archeológiou.

Vykonal rozsiahly prieskum historických pamiatok Žitného ostrova a ako člen Uhorskej akadémie vied systematicky zdokumentovával stredoveké pamiatky, o ktorých vydal 50 kníh a publikácií. Spolu s Františkom Víťazoslavom Sasinkom zostavil pri príležitosti stého výročia vzniku banskobystrickej diecézy v roku 1876 podnes cenenú knihu Schematismus historicus Dioecesis Neosoliensis. V roku 1886 bol vymenovaný za biskupa vo Veľkom Varadíne, kde onedlho zomrel.

Rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, historik umenia Arnold Ipolyi-Stummer (* 18. október 1823, Kosihy nad Ipľom - † 2. december 1886, Oradea) bol rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, historik umenia. Rodina otec František Stummer matka Arsenia rod. Smrečaniová.

Životopis

Študoval na gymnáziu v Krupine a v Banskej Štiavnici, filozofiu v Trnave, teológiu vo Viedni, Ostrihome a v Bratislave, 1847 vysvätený za kňaza. Vychovávateľ v Bratislave, kaplán v Dolnom Petre, v Bratislave, farár v Zohore a i., egerský kanonik, rektor seminára v Budapešti, biskup v Banskej Bystrici (1871-1886), od 1886 biskup v Oradei. Zaoberal sa ľudovou slovesnosťou a hmotnou kultúrou, neskôr uh. výtvarnými dejinami a archeológiou, priekopník ochrany umeleckých pamiatok.

V knihách systematicky spracúval predovšetkým stredoveké uh. pamiatky, podnietil zakladanie múzeí vo väšších mestách. Autor asi 50 publikácií, v kt. spracoval uh. stredoveké staviteľstvo, sochárstvo, zlatníctvo, emailérstvo atď., písal o dejinách Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrici, Spiša a pod. Na jeho žiadosť je v Kaplnke sv. Barbory v Banskej Bystrici pochované jeho srdce. Od 1858 člen korešpondent, 1861 akademik, 1874 riadny člen, 1881-1886 predseda sekcie Uhorskej akadémie vied

Späť na začiatok