Vyhodnotenie školského roka 2006/2007

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

                            ZŠ s VJM Arnolda Ipolyiho Balog nad Ipľom
                                                    za školský rok 2006/2007 

Predkladá:

PaedDr. Rózsa Skabela                                                                             

riaditeľ                                          

Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                                             

dňa 10.10.2007

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                                                       za školský rok 2006/2007

                                                                       Mgr. Margita Molnárová

                                                                       predseda Rady školy pri ZŠ s VJM AI

                                                                       Balog nad Ipľom

Stanovisko zriaďovateľa:

obec Balog nad Ipľom

s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

                                                                       výchovno-vzdelávacej činnosti

                                                                       ZŠ s VJM AI Balog nad Ipľom

za školský rok 2006/2007

                                                          Ľudovít Cseri – starosta

                                                                   za zriaďovateľa        

  Vypracovali: PaedDr. Rózsa Skabela, Mgr. Zlatica Hrenáková, Mgr. Agáta Némethová, Ing. Barnabás Molnár

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1.      Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3.      Koncepcia školy na roky 2005-2010

4.      Plán práce školy na školský rok 2006/2007.

5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

6.      Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s VJM AI Balog nad Ipľom

 I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy:  ZŠ s VJM Arnolda Ipolyiho Balog nad Ipľom

2. Adresa školy: Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom

3. telefónne číslo:        047 4885 120                  faxové číslo: 047 4885 120

4. Internetová adresa: www.zsaibalni.edu.sk   e-mailová adresa: ipolybalog@zsaibalni.edu.sk

5. Zriaďovateľ: Obec Balog nad Ipľom

6. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcie

PaedDr. Rózsa Skabela

riaditeľ školy

Mgr. Zlatica Hrenáková

zástupca riaditeľa školy

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

7.1) Údaje o rade školy:

Rada školy pri ZŠ s VJM Arnolda Ipolyiho Balog nad Ipľom  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 31.3.2004. Funkčné obdobie začalo dňom  31.3.2004  na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

1.

Mgr.Margita Molnárová

predseda

Zástupca pedagogických zamestnancov

2.

Ing. Katarína Szalaiová

podpredseda

Zástupca rodičov

3.

Mária Hamerlik

tajomník

Zástupca ostatných zamestnancov školy

4.

Mgr. Agneša Skerlecová

 

Zástupca pedagogických zamestnancov

5.

Aneta Lenická

 

Zástupca rodičov

6.

RNDr. Peter Balázs

 

Zástupca rodičov

7.

Sebastian. Dobos

 

Zástupca rodičov

8.

Mgr. M. Bojtosová

 

Zástupca zriaďovateľa

9.

MUDr. A. Balázsová

 

Zástupca zriaďovateľa

10.

A. Veszlík

 

Zástupca zriaďovateľa

11.

A. Cseriová

 

Zástupca org., ktorá sa pod. na vých. a vzd.

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

  1. Poradné orgány riaditeľa školy:

Pedagogická rada – členmi sú všetci pedagogicko – výchovní zamestnanci školy. Pedagogická rada na svojich pravidelných zasadnutiach prerokúva, navrhuje a schvaľuje výchovno – vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické problémy.

       MZ 1-4 r. – vedúca Mgr. Mária Kelemenová

       PK prírodovedných predmetov – vedúci Ing. Barnabás Molnár

       PK humanitných predmetov – vedúca Mgr. Csilla Szecsei

       PK výchovných predmetov – vedúca Mgr. Kristína Nedeľa                                                   

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2006/2007 (§ 2 ods. 1 písm. b)

|  Ročník

1

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9

Spolu|

Počty žiakov

Počet žiakov v ročníku

16

18

17

25

22

21

24

21

17

181

Počet chlapcov

9

10

7

11

13

9

14

10

8

91

Počet dievčat

7

8

10

14

9

12

10

11

9

90

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

ODKLADY

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

SAMOSTATNÉ

13 

7

1

0

1

c) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

Počet žiakov  9. triedy: 17

Stredná škola – 9 žiakov

Z toho: gymnázium (Šahy, Vác-MR) – 4 žiaci               

            stredné odborné školy (SPŠ elektro. Nové Zámky-1; ZSŠ Šahy – škola podnikania-3;

                                                  SOŠ technická – výpoč. techn. Vác-1)  - 5 žiakov

Stredné odborné učilištia (ZSŠ Šahy- kuchár-5; ZSŠ Šahy-opravár-1; ZSŠ záhr. Kravany-kuchár-1)

                                          - 7 žiakov

1 žiačka skončila povinnú školskú dochádzku na ZŠ.                                    

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e) 

Klasifikácia školy

školský rok 2006/2007   I. polrok

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počty žiakov

Počet tried v ročníku

16

18

17

25

22

21

24

21

17

181

Počet chlapcov

9

10

7

11

13

9

14

10

8

91

Počet dievčat

7

8

10

14

9

12

10

11

9

90

Počet žiakov v ročníku

16

18

17

25

22

21

24

21

17

181

Študijné výsledky

Prospeli

16

18

16

23

21

20

18

21

13

166

Výborní žiaci (priemer 1.0)

 

6

4

6

3

1

1

 

3

24

Zaostávajúci žiaci (4+5)

   

5

6

11

8

11

13

7

61

Neprospeli z 1 a 2 predmetov

   

1

2

 

1

5

 

4

13

Neprospeli z viac predmetov

       

1

 

1

   

2

Neprospeli spolu

   

1

2

1

1

6

 

4

15

Neklasifikovaní

                   

Neklasifikovaní z predmetu

               

1

1

Celkový študijný priemer

 

1,51

1,88

2,11

2,26

2,15

2,30

2,21

2,13

2,15

Výchovné opatrenia

Pochvala triedny

 

2

   

5

     

4

11

Pochvala riaditeľ

                   

Knižná odmena

                   

Spolu

 

2

   

5

     

4

11

Napomenutie triedny

                   

Pokarhanie triedny

                   

Pokarhanie riaditeľ

                   

Spolu

                   

Znížené známky zo správania

Stupeň 2

       

1

2

     

3

Stupeň 3

                   

Stupeň 4

                   

Spolu

       

1

2

     

3

Dochádzka

Ospravedlnené h.

 

701

992

840

1033

578

1126

573

1270

7113

Neospravedlnené h.

 

5

 

2

         

7

Ospravedlnené h. na žiaka

 

38,94

58,35

33,6

46,95

27,52

46,92

27,29

74,71

39,3

Neospravedlnené h. na žiaka

 

0,28

 

0,08

         

0,04

Klasifikácia školy

školský rok 2006/2007  II. polrok

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počty žiakov

Počet tried v ročníku

16

18

17

25

22

21

24

21

17

181

Počet chlapcov

9

10

7

11

13

9

14

10

8

91

Počet dievčat

7

8

10

14

9

12

10

11

9

90

Počet žiakov v ročníku

16

18

17

25

22

21

24

21

17

181

Študijné výsledky

Prospeli

16

18

17

24

21

20

23

21

17

177

Výborní žiaci (priemer 1.0)

 

5

6

5

4

1

1

1

2

25

Zaostávajúci žiaci (4+5)

   

4

6

9

10

11

12

7

59

Neprospeli z 1 a 2 predmetov

     

1

1

1

1

   

4

Neprospeli z viac predmetov

                   

Neprospeli spolu

     

1

1

1

1

   

4

Neklasifikovaní

                   

Neklasifikovaní z predmetu

               

1

1

Celkový študijný priemer

 

1,58

1,88

2,16

2,25

2,12

2,28

2,15

2,14

2,14

Výchovné opatrenia

Pochvala triedny

 

9

5

5

1

     

5

25

Pochvala riaditeľ

                   

Knižná odmena

       

5

     

2

7

Spolu

 

9

5

5

1

     

5

25

Napomenutie triedny

                   

Pokarhanie triedny

                   

Pokarhanie riaditeľ

                   

Spolu

                   

Znížené známky zo správania

Stupeň 2

         

3

1

   

4

Stupeň 3

           

1

   

1

Stupeň 4

                   

Spolu

         

3

2

   

5

Dochádzka

Ospravedlnené h.

762

582

829

818

1176

696

1040

829

1221

7953

Neospravedlnené h.

     

9

2

14

9

   

    34

Ospravedlnené h. na žiaka

47,63

32,33

48,76

32,72

53,45

33,14

43,33

39,48

71,82

43,94

Neospravedlnené h. na žiaka

     

0,36

0,09

0,67

0,38

   

0,19

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2006/2007 ( §2 ods.1 písm. f

                        I. stupeň - ZŠ                                                     II. Stupeň - ZŠ

 Trieda

Uplatňované učebné plány

 

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.-4.

Variant 1

 

5.-9.

Variant 3

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

zamestnanci ZŠ

22

zamestnanci ŠKD

2

Z toho PZ*

17

Z toho PZ

2

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

- kvalifikovaní

17

- kvalifikovaní

2

- nekvalifikovaní

0

- nekvalifikovaní

0

- dopĺňajú si vzdelanie

3

- dopĺňajú si vzdelanie

0

Z toho NZ**

5

Z toho NZ

0

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

0

- školský psychológ***

0

- upratovačky

3

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov o škole)

1.    

Skabela R. PaedDr.

1-4.

 

10.   

Hlaváč F. Mgr.

M–Výp.

2.    

Skerlecová A. Mgr.

1-4.

 

11.   

Molnár J. Mgr.

M-F

3.    

Hrenáková Z. Mgr.

1-4.

 

12.   

Stricho J. Mgr.   

Tv-Tech

4.    

Nedeľa K. Mgr.

1-4.

 

13.   

György F.

Farár

5.    

Kelemenová M. Mgr.

1-4.

 

14.   

Nozdrovická A.

Katech.

6.    

Molnárová M. Mgr.

Sj-Vv

 

15.   

Nozdrovická B. Mgr.

Hv

7.    

Némethová A. Mgr.

Sj-Mj

 

16.   

Jakabová I.

Vych.

8.    

Molnár T. Mgr.

Bi.-Z.

 

17.   

Urbancsiková M.

Vych.

9.    

Molnár B. Ing.

M-Tech

       

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)

      ( uvádzať za školský rok 2006/2007)

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

1. kvalifikačná sk.

9

9

0

9

2. kvalifikačná sk.

4

1

3

4

IKT

17

17

0

17

ECDL

2

2

0

2

Doktorandské št.

1

1

1

1

Pohybová terapia

2

2

0

2

Kurz anglického j.

8

8

4

8

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

V oblasti športu naši žiaci sa zúčastnili na týchto podujatiach :

 / Stricho Jozef  ped. /

Názov  súťaže                Miesto                   Žiaci          Umiestnenie

Šport show                     Hrušov                  II. stup.             4.

Okr. kolo - stol. tenis     V. Krtíš                 II. stup.         Chl. 1. D. 2.

Region. kolo stol. Tenis   Rim. Sobota         II. stup.           3.

Okr. kolo vybíjaná         V. Krtíš                  II. stup.           2.

Turnaj ml. ž. vybíjaná       Šahy                     4. tr.               2.      

Volejbal                            V. Krtíš                 8. 9. tr.           3.     

Sútaž  v  streľbe zo vzduchovky:

 / Molnár Barnabás  ped. /

Okresná liga 1. kolo            Príbelce             mužstvo.                1.

Okresná liga  2. kolo           Príbelce             mužstvo                 5.

Okresná liga  3. kolo           Príbelce             mužstvo                 3.  

Okresná liga  4. kolo           Príbelce              mužstvo                3.

Jednotlivci                                                                           1.2.a 3.

Matematické olympiády:

Molnár Barnabás  ped. /

 Okresné kolo                          V. Krtíš              II. St.             2.a 11.

Katedra matematiky

/ štátne kolo /                      Dunajská Streda      II. stup.           účasť

Okresné branné preteky        Čebovce              II. St.            1. a 10.

/ Molnár  Barnabás  ped. /

Výpočtová technika           Brno     Česko-Slovenská súťaž         16.

  / Molnár Barnabás ped ./

Výtvarné práce žiakov           

/ Molnárova Margita ped. /

Detské Vianoce                    V.Krtíš  M. Kameň                    1. miesto                             

Literárne  súťaže

/ Némethová Agáta ped. /

Lit . súťaž Lázára Ervina       Balassagyarmat       II. st.          účasť

Katedra dej . súťaž.               Dunajská Streda       II. stu         23.

Rovás - písmo              Vásárút                          II. stup.         účasť

Literárne súťaže   I.  II.stupeň

/ Kelemenová M.  Nedeľa K.  Németh A. Škerlec Á. ped./

Okresné kolo  - Tompa  M.       Balog nad Ipľom        1. 2. 3. miesta

Krajské kolo                               Levice                         účasť

Lit.súťaž Anyanyelvünk összeköt     Šahy                      3.

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

Detské projekty

Európa v škole / sloh /     V. Krtíš       stup.                        1.a 2.

Némethová A.ped. /

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                  Vyučovanie prebieha v triedach, ktoré sú po materiálnej stránke zastaralé. K dispozícii máme učebňu výpočtovej techniky, laboratórium, telocvičňu, dielňu. Učebné pomôcky a didaktické prostriedky sú moderné, vyhovujú súčasným potrebám.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Dotácia  zo štátneho rozpočtu:  na mzdy                        4.720.000,--

                                                   na prevádzku                1.158.000,-

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy:      143.000,-

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

V rámci záujmových krúžkov sme rozvíjali schopnosti talentovaných žiakov. Veľmi dobré výsledky sme dosiahli na rôznych súťažiach. Vytvorili sa vhodné podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagógov. Zaobstarali sme nové učebné pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Prehĺbili sme vzťah žiakov ku športu, k posilňovaniu telesnej zdatnosti a zdravia.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 písm.

SILNÉ STRÁNKY

Ø        vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

Ø        zapájanie sa do projektov

Ø        vybavenosť školy učebnými pomôckami

SLABÉ STRÁNKY

Ø        nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov

PRÍLEŽITOSTI

Ø        dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov

RIZIKÁ

Ø        nepriaznivý demografický vývoj

Ø        nedostatok finančných prostriedkov