Projekt

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Ciele Projektu

Cieľ projektuĎaľšia profilácia školy smerom k záujmom a vzdelávacím potrebám žiakov, požiadavkám rodičov a k perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu práce
Špecifický cieľ projektu 1Posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov
Špecifický cieľ projektu 2Posilňovanie komunikatívnych kompetencií žiakov
Špecifický cieľ projektu 2Využívanie informačných a komunikačných technológií
Cieľová skupina - žiaci základnej školy
- pedagogický zamestnanci základnej školy

Späť na začiatok