Ďaľšie odkazy

Projekt-2

„BUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA JAZYKOVÝCH UČEBNÍ, ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC, ODBORNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU
V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH"

Ciele Projektu

Cieľ projektu

2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Popis projektuCelkovým cieľom predkladaného projektu je Vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti.Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenujepotreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Vybavenie ZŠ akokonečného prijímateľa pomoci odbornými učebňami, ich rekonštrukciou, resp. modernizáciou, dovybavenie didaktickými a učebnými pomôckami umožní širšievyužívanie vyučovacích metód pre rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností.Predkladateľom projektu je Obec Balog nad Ipľom, kde sa nachádza jedna základná škola. Tento projekt sa týka ZŠ A. Ipolyiho s VJM s počtom žiakov 115a indexom IIÚ 23,15. Miestom realizácie je teda RIÚS BB kraja, okres Veľký Krtíš. Dôvodom spracovania projektu je, že škola nedisponuje technickýmia materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a cíti potrebu zlepšiť podmienky pre vývoj žiakov aj ku prírodovedným predmetoma odborným zručnostiam. Stav odborných učební zodpovedá ich času zriadenia, učebné pomôcky neprešli žiadnou väčšou obnovou.Prostredníctvom 5 hlavných aktivít sa realizuje obnova Chemickej/Biologickej učebne a Fyzikálnej učebne. Stavebno-montážne práce sú navrhnuté v minimálnomrozsahu potrebnom pre úpravu stávajúcich priestorov školy na funkčnosť odborných učební a tvoria súčasť dotknutých hlavných aktivít.

Úspešnou realizáciouaktivít sa naplnia špecifické ciele projektu : zlepšenie technického vybavenia

Špecifický cieľ projektu 1Fyzikálnej učebne
Špecifický cieľ projektu 2Chemickej/Biologickej učebne
Špecifický cieľ projektu 3Polytechnickej učebne – školskej dielne
Špecifický cieľ projektu 4IKT učebne
Ciele projektu sú v súlade s očakávanými výsledkami podpory IROPProjektom je adresovaných 5 merateľných ukazovateľov. Modernizácia vybavenia bude rešpektovať potreby inkluzívneho vzdelávania.

Späť na začiatok