Projekt

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Aktivity

Aktivita 1
Názov aktivityZavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitateľskej gramotnosti
Názov špecifického cieľaPosilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov
Cieľ aktivityInovácia obsahu a metód vzdelávacieho procesu za pomoci moderných učebných materiálov a didaktických pomôcok a zariadení k posilneniu kľúčových kompetencií žiakov vrátane čitateľskej gramotnosti, rozvíjať schopnosť žiakov porozumieť prečítanému a použiť to pre úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších oblastiach vzdelávania
Termín realizácie aktivity10. 05. 2012 - 30. 04. 2014
Výstupy aktivityVýstupom tejto aktivity sú
- zmeny a doplnky školského vzdelávacieho programu,
- revidované a aktualizované tematické výchovno-vzdelávacie plány a osnovy dotknutých predmetov,
- moderné učebné pomôcky a nástroje,
- vytvorené učebné materiály a postupy modernej výučby,
- zvýšená zručnosť metakognitívnych stratégií pedagogického zboru
- overenie moderných foriem a metód výučby.
Aktivita 2
Názov aktivityPosilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe jazykov
Názov špecifického cieľaPosilňovanie komunikatívnych kompetencií žiakov
Cieľ aktivityModernými prístupmi za pomoci nových didaktických prostriedkov a učebných materiálov zvýšiť spôsobilosť žiakov komunikovať v jazyku, rozvíjať ich schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách
Termín realizácie aktivity10. 05. 2012 - 30. 04. 2014
Výstupy aktivityVýstupom tejto aktivity sú
- tematické výchovno-vzdelávacie plány a osnovy obsahujúce moderné formy a metódy vzdelávania cudzieho jazyka,
- vytvorené učebné materiály a postupy modernej výučby cudzieho jazyka,
- overenie modernej výučby cudzieho jazyka a odporúčania k školskému vzdelávaciemu programu
Aktivita 3
Názov aktivityZvyšovanie digitálnej zručnosti, inovácia metód vzdelávania
Názov špecifického cieľaVyužívanie informačných a komunikačných technológií
v modernej výučbe
Cieľ aktivityPosilnenie schopností žiakov a pedagogických zamestnancov školy efektívne využívať výpočtovú
a didaktickú techniku v rámci vzdelávacieho procesu
Termín realizácie aktivity10. 05. 2012 - 30. 04. 2014
Výstupy aktivityVýstupom tejto aktivity sú
- získané znalosti a skúsenosti pedagogických zamestnancov školy o možnostiach využitia IKT, výukových SW nástrojov, moderných učebných pomôcok a nástrojov,
- nové spôsobilosti žiakov
- vytvorené učebné materiály a postupy modernej výučby
za pomoci IKT

Späť na začiatok