Plán adaptačného a poadaptačného obdobia

Zápis do 1.ročníka

Vyhodnotenie

Školský vzdelávací program

Školský poriadok

Zákony:GDPR č. 18/2018 a Zodpovedá osoba č.307/2014 Z.z.

Polročný výpis klasifikácie

Kontakty

Telefon: 047 / 4885 120 - škola

E-mail: zsaivjm.balognadiplom@gmail.com

Riaditeľ školy: Ing. Molnár Barnabás

Mobil: 0907 /755 782

E-mail: molnarbarni@azet.sk


Multimedia


Zoznam škôl

Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským

„BUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA JAZYKOVÝCH UČEBNÍ, ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC, ODBORNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU
V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH"

Modernými didaktickými pomôckami vzdelávať novú generáciu v základnej škole Arnolda Ipolyiho s VJM v Balogu nad Ipľom

V rámci 302000 – Integrovaného regionálneho operačného programu, Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, spolufinancovaného V Rámci 302000 – Integrovaného Regionálneho Operačného Programu, Špecifický Cieľ: 2.2.2 Zlepšenie Kľúčových Kompetencií Žiakov Základných Škôl“, Spolufinancovaného Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Modernou cestou vzdelávať novú generáciu

V rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským v Balogu nad Ipľom je plnoorganizovaná škola s deviatimi ročníkmi, navštevovaná 110 žiakmi z 9 obcí.

Žiakom sa venujú odborne vzdelaní pedagógovia, ktorých srdcovou záležitosťou je nielen výuka, ale aj výchova, aby žiaci opustili lavice tejto školy zdatní, čo najlepšie pripravení nie len na ďalšie stredoškolské, prípadne vysokoškolské štúdium, ale aj pre život. Našou snahou je vytvorenie humánnej školy, ktorej cieľom je vzájomná dôvera a úcta. Dôraz kladieme na výchovu k zdravému životnému štýlu a ochrane životného prostredia.

Vo vyučovaní využívame nové vyučovacie metódy. Využívame všetky dostupné zdroje na získanie nových učebníc, moderných vyučovacích pomôcok, ktoré uľahčia zvládnutie, osvojenie učiva. Každý náš krok sleduje zdokonaľovanie kvality školy.

V školskom roku 2003/2004 dostala prioritu výuka cudzích jazykov. V rozšírenom rozsahu vyučovacích hodín sa vyučuje anglický jazyk už od tretieho ročníka. Sme si vedomí, že základnou podmienkou uplatnenie sa v budúcnosti je ovládanie cudzieho jazyka. Na zreteli však máme aj ovládanie a odbornú zručnosť v práci s počítačmi, preto žiaci vyšších ročníkov majú zaradenú informatiku pod vedením odborného pedagóga. Škola bola zaradená do programu Infovek, v dôsledku čoho sme obdržali 17 počítačov a boli sme pripojení na Internet. V nasledujúcich rokoch sa počet počítačov rozšíril a v súčasnosti máme 45 kusov.

Škola umožnila vo svojej budove prevádzku aj pre ZUŠ Balog nad Ipľom, ktorá tu má hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V hudobnom odbore sa prihlásení žiaci učia hru na klavíri/na gitare/na husliach/na flaute a spev. V tanečnom odbore si rozvíjajú žiaci pohybovú kultúru.

Žiaci našej školy sa každoročne úspešne zapájajú do rôznych súťaží. Už tradične získavajú dobré umiestnenie v umeleckom prednese poézie a prózy, v materinskom jazyku v jazykových, dejepisných, športových, matematických a streleckých súťažiach. Naši žiaci sú úspešní nielen v okresných, ale aj v krajských a celoštátnych kolách. Je to výsledok usilovnosti a nadanosti žiakov, obetavosti svedomitých pedagógov.

V priestoroch školy je inštalovaná výstava výtvarných prác žiakov a množstvo diplomov a čestných uznaní, ktoré odzrkadľujú výsledky našej spoločnej práce.

Škola umožňuje aj organizáciu racionálneho využitia voľného času žiakov tým, že môžu navštevovať rôzne krúžky podľa záujmov.

V školskom roku 2023/2024 je ponuka nasledovná

Spevácky krúžok - vedie pani učiteľka Erika Hugyecz Zolcer.

Športový krúžok – vedie pani učiteľka Kristína Nedeľa.

Volejbalový krúžok – vedie pán učiteľ Tomáš Molnár – pohybovo zdatní žiaci vyšších ročníkov sa venujú volejbalu.

Šachový krúžok – vedie pán Pavel Gyurász.

Stolno-tenisový krúžok - vedie pán učiteľ Jozef Stricho.

Tvorivé dielne - vedie pani učiteľka Agáta Bučeková.

Matematický krúžok - vedie pán František Hlavács.

Strelecký krúžok a lukostreľba - vedie pán učiteľ Barnabás Molnár.

Pohybové hry - vedie pani učiteľka Mária Kelemenová.

Jazykovedno-literárny krúžok - vedie pani učiteľka Bernadeta Cseriová.

Krúžok slovenského jazyka a slovenskej literatúry - vedie pani učiteľka Agáta Némethová.


Pred jedenástimi rokmi, v roku 1999 sa začalo vydávanie školského časopisu Kisszünet - Malá prestávka, v ktorom môžu žiaci prezentovať svoju literárnu a výtvarnú činnosť.

Hrdo môžeme konštatovať, že žiaci našej školy sa stali lekármi, inžiniermi, učiteľmi, kňazmi, dokonca aj ministrom. Títo ľudia v živote čestne obstoja a sú dôkazom, že vyučovanie v materinskom jazyku má svoje opodstatnenie, právo a význam.

Arnold IPOLYI – STUMMER (1872 – 1886)

Arnold IPOLYI – STUMMER (1872 – 1886) bol za biskupa v Banskej Bystrici vymenovaný 23.9.1872. Pochádzal z Kosíh nad Ipľom a pôsobil ako jágerský sídelný kanonik a profesor dejín na Peštianskej univerzite.22.12 bol v Ríme ustanovený pápežom a na druhú veľkonočnú nedeľu bol v jágerskej katedrále konsekrovaný arcibiskupom Vojtechom Bartakovičom a v banskobystrickej katedrále bol inštalovaný 2. mája.

Tu dal postaviť budovu na výchovu dievčat, spojenú s katolíckou základnou školou, ako aj azylovú školu pre chlapcov a dievčatá, ktorú viedli Milosrdné sestry sv. Vincenta. Písal pastoračné listy s novými predpismi pre katechizáciu. Po odchode piaristov z Krupiny tu zriadil katolícku priemyselnú školu, ktorá bola u nás prvou priemyselnou školou. Postaral sa o zreštaurovanie kaplniek sv. Barbory a sv. Anny v gotickom štýle do ich pôvodného stavu. Zaoberal sa etnografiou, stredovekým umením a archeológiou.

Vykonal rozsiahly prieskum historických pamiatok Žitného ostrova a ako člen Uhorskej akadémie vied systematicky zdokumentovával stredoveké pamiatky, o ktorých vydal 50 kníh a publikácií. Spolu s Františkom Víťazoslavom Sasinkom zostavil pri príležitosti stého výročia vzniku banskobystrickej diecézy v roku 1876 podnes cenenú knihu Schematismus historicus Dioecesis Neosoliensis. V roku 1886 bol vymenovaný za biskupa vo Veľkom Varadíne, kde onedlho zomrel.

Rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, historik umenia Arnold Ipolyi-Stummer (* 18. október 1823, Kosihy nad Ipľom - † 2. december 1886, Oradea) bol rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, historik umenia. Rodina otec František Stummer matka Arsenia rod. Smrečaniová.

Životopis

Študoval na gymnáziu v Krupine a v Banskej Štiavnici, filozofiu v Trnave, teológiu vo Viedni, Ostrihome a v Bratislave, 1847 vysvätený za kňaza. Vychovávateľ v Bratislave, kaplán v Dolnom Petre, v Bratislave, farár v Zohore a i., egerský kanonik, rektor seminára v Budapešti, biskup v Banskej Bystrici (1871-1886), od 1886 biskup v Oradei. Zaoberal sa ľudovou slovesnosťou a hmotnou kultúrou, neskôr uh. výtvarnými dejinami a archeológiou, priekopník ochrany umeleckých pamiatok.

V knihách systematicky spracúval predovšetkým stredoveké uh. pamiatky, podnietil zakladanie múzeí vo väšších mestách. Autor asi 50 publikácií, v kt. spracoval uh. stredoveké staviteľstvo, sochárstvo, zlatníctvo, emailérstvo atď., písal o dejinách Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrici, Spiša a pod. Na jeho žiadosť je v Kaplnke sv. Barbory v Banskej Bystrici pochované jeho srdce. Od 1858 člen korešpondent, 1861 akademik, 1874 riadny člen, 1881-1886 predseda sekcie Uhorskej akadémie vied

Späť na začiatok