Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ: Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom – Ipolybalog Hlavná 294., 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 378 33 812 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na ITAK s.r.o. , Mgr. Csík Zoltána a to písomnou formou alebo osobne : tel. kontakt 0905 223 001, e-mail : itaksro@gmail.com (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

III. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom plnenia povinností školského zariadenia, najmä:
• zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
• organizovanie školských akcii
• zasielanie údajov do Centrálneho registra MŠVVaŠ SR pomocou Školského informačného systému-eŠkola
• účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP, PO a PZS
• účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa §13 ods.1 písm. c) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné právne predpisy:
• zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;
• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ďalšie právne normy príslušnej legislatívy

Súhlas dotknutej osoby v zmysle § 14 Zákona ( pri spracúvaní fotografií, videozáznamov, pri zverejňovaní výsledkov súťaží a iných operáciách s osobnými údajmi, priamo nevyžadovaných osobitnými právnymi predpismi ).

Príjemcovia získaných osobných údajov:

• centrálny register MŠVVaŠ SR (osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu)
• školské výpočtové strediská, NUCEM (osobné údaje žiaka)
• sociálna poisťovňa (osobné údaje zamestnanca)
• zdravotné poisťovne (osobné údaje zamestnanca)
• komerčné poisťovne (osobné údaje zamestnanca)
• daňový úrad (osobné údaje zamestnanca)
• orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (osobné údaje zamestnanca)
• ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (osobné údaje žiaka a zamestnanca)
• doplnkové dôchodkové sporiteľne
• dôchodcovské a správcovské spoločnosti
• súdy, orgány činné v trestnom konaní (osobné údaje žiaka a zamestnanca)
• exekútor (osobné údaje zamestnanca)
• spoločnosti, ktoré sú spoluorganizátormi školských akcii (osobné údaje žiaka a zamestnanca)

IV. Doba uchovávania osobných údajov :

Doba uchovávania osobných údajov je určená príslušným zákonom, v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu.

• Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

• Vystavenie prvej kópie podľa je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

• Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

• Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

◦ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
◦ dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
◦ dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa
◦ osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
◦ je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
◦ osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

• Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

◦ na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
◦ na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
◦ z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
◦ na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
◦ na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

• Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

• Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

◦ napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
◦ spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
◦ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
◦ dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

• Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

• Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

◦ právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
◦ spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
◦ spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

• Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

• Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

• Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

• Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-GDPR vo formáte PDF

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z.z.


Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZŠ Arnolda Ipolyiho s VJM Balog nad Ipľom

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky : ITAK s.r.o.

adresa: Baštová 38, 94501 Komárno

telefón: +421 905 223 001

e-mail: zsvjmbalognadiplom@podaniepodnetu.sk

spôsoby podávania podnetov:

ústne do záznamu

písomne

elektronicky