Vyhodnotenie školského roka 2007/2008

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

                    Základnej školy s VJM Arnolda Ipolyiho v Balogu nad Ipľom
                                            za školský rok 2007/2008.

Predkladá:

 PaedDr. Rózsa Skabela                                                                  

 riaditeľ                                               

Prerokované v pedagogickej rade školy  
dňa 10.10.2008

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                                              za školský rok 2007/2008

                                                                       Anna Konczová

                                                                       predseda Rady školy pri ZŠ s VJM AI

                                                                       Balog nad Ipľom

Stanovisko zriaďovateľa:

obec Balog nad Ipľom

s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

                                                                       výchovno-vzdelávacej činnosti

                                                                       ZŠ s VJM AI Balog nad Ipľom

                                                                            za školský rok 2007/2008

                                                              Ľudovít Cseri – starosta obce
 

..........................................................                  

                                                                                           za zriaďovateľa        

Vypracovali: PaedDr. Rózsa Skabela, Mgr. Zlatica Hrenáková, Mgr. Agáta Némethová,

                       Ing. Barnabás Molnár

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1.      Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3.      Koncepcia školy na roky 2005-2010

4.      Plán práce školy na školský rok 2007/2008.

5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

6.      Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s VJM AI Balog nad Ipľom

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

                                     ZŠ s VJM Arnolda Ipolyiho Balog nad Ipľom
                                                 za školský rok 2007/2008.

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy:  ZŠ s VJM Arnolda Ipolyiho Balog nad Ipľom

2. Adresa školy: Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom

3. telefónne číslo:        047 4885 120                  faxové číslo: 047 4885 120

4. Internetová adresa: www.zsaibalni.edu.sk   e-mailová adresa: ipolybalog@zsaibalni.edu.sk

5. Zriaďovateľ: Obec Balog nad Ipľom

6. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcie

PaedDr. Rózsa Skabela

riaditeľ školy

Mgr. Zlatica Hrenáková

zástupca riaditeľa školy

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

7.1) Údaje o rade školy:

Rada školy pri ZŠ s VJM Arnolda Ipolyiho Balog nad Ipľom  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 7.4.2008. Funkčné obdobie začalo dňom  7.4.2008  na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

1.

A. Konczová

predseda

Zástupca rodičov

2.

Mgr.Agneša Skerlecová

podpredseda

Zástupca pedagogických zamestnancov

3.

Ing. Katarína Szalaiová

tajomník

Zástupca rodičov

4.

A. Petrezsélová

 

Zástupca ostatných zamestnancov školy

5.

Aneta Lenická

 

Zástupca rodičov

6.

I. Böjtösová

 

Zástupca rodičov

7.

J. Stricho

 

Zástupca pedagogických zamestnancov

8.

T. Molnárová

 

Zástupca zriaďovateľa

9.

J. Skerlec

 

Zástupca zriaďovateľa

10.

Zs. Csáky

 

Zástupca zriaďovateľa

11.

A. Cseriová

 

Zástupca org., ktorá sa pod. na vých. a vzd.

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

  1. Poradné orgány riaditeľa školy:

Pedagogická rada – členmi sú všetci pedagogicko – výchovní zamestnanci školy. Pedagogická rada na svojich pravidelných zasadnutiach prerokúva, navrhuje a schvaľuje výchovno – vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické problémy.

       MZ 1-4 r. – vedúca Mgr. Mária Kelemenová

       PK prírodovedných predmetov  – vedúci Ing. Barnabás Molnár

       PK humanitných predmetov      – vedúca Mgr. Némethová Agáta

       PK výchovných predmetov        – vedúca Mgr. Stricho Jozef                                                  

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2007/2008 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Ročník

1

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9

Spolu

Počty žiakov

Počet žiakov v ročníku

13

16

18

19

26

22

21

21

20

176

Počet chlapcov

6

9

10

7

11

13

10

12

10

88

Počet dievčat

7

7

8

12

15

9

11

9

10

88

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ  

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

ODKLADY

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

SAMOSTATNÉ

13

6

1

0

1

 

c) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

Počet žiakov  9. triedy: 20

V tomto školskom roku väčšinu žiakov prijali bez prijímacích skúšok na základe výsledkov na ZŠ a bodov dosiahnutých v Testovaní 9. Výnimkami boli iba školy s talentovými skúškami a študijný odbor škola podnikania na ZSŠ v Šahách. Po PS každého žiaka prijali v prvom kole a konečné rozmiestnenie žiakov je nasledovné:

Gymnázium s vjm. Šahy             4 žiaci

SPgŠ Lučenec                              2 žiaci

SPŠ Komárno                               1 žiak

SPŠ stav. Lučenec                      1 žiak

ZSŠ-HA Nové Zámky                  1 žiak

ZSŠ Šahy škola podnikania      3 žiaci

ZSŠ Šahy uč. odbor                    4 žiaci

ZSŠ Dvory nad Žitavou               3 žiaci

SOU stav. Lučenec                      1 žiak

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e) 


 

Klasifikácia školy

školský rok 2006/2007  II. polrok

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počty žiakov

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Počet chlapcov

6

9

10

7

11

13

10

12

10

88

Počet dievčat

7

7

8

12

15

9

11

9

10

88

Počet žiakov v ročníku

13

16

18

19

26

22

21

21

20

176

Študijné výsledky

Prospeli

13

16

18

19

25

22

21

21

20

175

Výborní žiaci (priemer 1.0)

  13

9

5

7

6

4

1

2

1

48

Zaostávajúci žiaci (4+5)

   

1

5

12

14

12

6

13

63

Neprospeli z 1 a 2 predmetov

                   

Neprospeli z viac predmetov

       

1

       

1

Neprospeli spolu

       

1

       

1

Neklasifikovaní

                   

Neklasifikovaní z predmetu

                   

Celkový študijný priemer

1,00

1,33

1,61

1,86

2,06

2,36

2,22

1,95

2,33

2,04

Výchovné opatrenia

Pochvala triedny

     

10

         

10

Pochvala riaditeľ

                   

Knižná odmena

     

  9

         

     9

Spolu

     

10

         

10

Napomenutie triedny

             

  2

 

     2

Pokarhanie triedny

                   

Pokarhanie riaditeľ

                   

Spolu

             

  2

 

    2

Znížené známky zo správania

Stupeň 2

       

1

     

4

5

Stupeň 3

           

1

 

1

    2

Stupeň 4

                   

Spolu

       

1

 

1

 

5

7

Dochádzka

Ospravedlnené h.

883

547

489

847

1021

1103

993

736

777

7396

Neospravedlnené h.

                   

Ospravedlnené h. na žiaka

67,92

34,19

27,17

44,58

39,27

50,14

47,29

35,05

38,85

42,02

Neospravedlnené h. na žiaka

                   

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2007/2008 ( §2 ods.1 písm. f)

Trieda

Uplatňované učebné plány

5.-9.

Variant 1

I. stupeň - ZŠ                                                            II. Stupeň - ZŠ

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.-4.

Variant 1

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

zamestnanci ZŠ

22

zamestnanci ŠKD

2

Z toho PZ*

17

Z toho PZ

2

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

- kvalifikovaní

17

- kvalifikovaní

2

- nekvalifikovaní

0

- nekvalifikovaní

0

- dopĺňajú si vzdelanie

2

- dopĺňajú si vzdelanie

0

Z toho NZ**

5

Z toho NZ

0

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

0

- školský psychológ***

0

- upratovačky

3

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov o škole)

Por.    č.:

Priezvisko, meno:

Apr.:

1.

Skabela R.

1-4.

2.

Skerlecová A.

1-4.

3.

Hrenáková Z.

1-4.

4.

Nedeľa K.

1-4.

5.

Kelemenová M.

1-4.

6.

Molnárová M.

Sj-Vv

7.

Némethová A.

Sj-Mj

8.

Molnár T.

Bi.-Z.

9.

 Molnár B.Ing

M-Tech.v.

10.

Hlaváč F.

M – I

11.

Molnár J. Mgr.

M-F

12.

Stricho J. Mgr.

Tv- Tech.v.

12.

György F.

Farár

  14.

Nozdrovická A.

Katech.

15.   

Nozdrovická B.

Hv

16.

Jakabová I.

Vych.

17.

Urbancsiková M.

Vych.

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)

      ( uvádzať za školský rok 2006/2007)

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

1. kvalifikačná sk.

0

0

0

0

2. kvalifikačná sk.

2

0

2

2

Školenie prvej pomoci

8

8

0

8

Tvorba vých.-vz.programu školy

12

12

0

12

Doktorandské št.

0

0

0

0

FIT učiteľa

15

15

0

15

Kurz anglického j.

4

4

0

4

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

V oblasti športu naši žiaci sa zúčastnili na týchto podujatiach :

 / Stricho Jozef  ped. /

Názov  súťaže                Miesto                   Žiaci          Umiestnenie

Šport show                     Hrušov                  II. stup.                4.

Okr. kolo - stol. tenis     V. Krtíš                 II. stup.                1.

Region. kolo stol. tenis   Kalinovo              II. stup.              6- 8

Okr. kolo vybíjaná         V. Krtíš                  II. stup.               3.

Turnaj ml. ž. vybíjaná       Šahy                   4. tr.                    2.      

Volejbal                            V. Krtíš               8. 9. tr.                3.     

Futbal                                 Lučenec             II. stup.               1.   

Súťaž  v  streľbe zo vzduchovky:

/ Molnár Barnabás  ped. /

Okresná liga 1. kolo            Príbelce             mužstvo.                1. 2.

Okresná liga  2. kolo           Príbelce             mužstvo                 1. 2.

Okresná liga  3. kolo           Príbelce             mužstvo                 1. 2.  

Okresná liga  4. kolo           Príbelce             mužstvo                 1. 2.

Jednotlivci                                                                                    1.x3; 2.x5;a 3.x3

Krajské kolo                 Žiar nad Hronom                                     2.            

 Matematické olympiády:

/ Molnár Barnabás  ped. Hlavács František ped./

Okresné kolo Pitagoriády            V. Krtíš               II. St.             3. - 13.

Matematická olympiáda              V. Krtíš               II. stup.          1. 3. 4..  

Katedra -  štátne kolo                Dunajská Streda                         účasť

Branné preteky / Molnár Barnabás ped. /

Okresné branné preteky                  Príbelce             II. St.              2 3. 4.

Okresné kolo                                   Čebovce                                   2.

Krajské kolo                                    Príbelce                                    3.

Štátne medzinárodné kolo               Bardejov                                 13.                           

Literárne  súťaže

/ Némethová Agáta,  Kelemenová M., Nedeľa K.Škerlecová A., ped.. /

Lit . súťaž - Mikszáth K.  /próza/           Dejtár             II. st.              2.

Sajó Sándor                                            Šahy               II. stu             zvláštne ocenenie

Tompa Mihály lit. súťaž                        Vinica             I.  II. stup.      1. 2. 3.

Tompa Mihály lit. súťaž                        Rim. Sobota   II. st.               účasť

Eric Knight   lit. súťaž                           Balšské Ďarmoty  I. II. st.   účasť

Dejepisné súťaže  / Molnár B. ped. /

Život Rákócziho                                      Oroszlány         II.st.                7.

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   K dispozícii máme učebňu výpočtovej techniky, laboratórium, telocvičňu, dielňu. Učebné pomôcky a didaktické prostriedky sú moderné, vyhovujú súčasným potrebám.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Dotácia  zo štátneho rozpočtu:  na mzdy                        5.276.000,--

                                                   na prevádzku                1.307.000,-

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy:      142.000,-

 n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

V rámci záujmových krúžkov sme rozvíjali schopnosti talentovaných žiakov. Veľmi dobré výsledky sme dosiahli na rôznych súťažiach. Vytvorili sa vhodné podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagógov. Zaobstarali sme nové učebné pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Prehĺbili sme vzťah žiakov ku športu, k posilňovaniu telesnej zdatnosti a zdravia.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 písm.

SILNÉ STRÁNKY

      vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

      zapájanie sa do projektov

      vybavenosť školy učebnými pomôckami

SLABÉ STRÁNKY

      nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov

PRÍLEŽITOSTI

      dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov

RIZIKÁ

      nepriaznivý demografický vývoj

      nedostatok finančných prostriedkov