Projekt

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Informácie o projekte

PrijímateľZákladná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským Ipolyi Arnold Alapiskola,
Hlavná 294, Balog nad Ipľom - Ipolybalog
Kód výzvyOPV-2011/1.1/06-SORO
Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Názov projektuModernou cestou vzdelávať novú generáciu
ITMS kód projektu26110130483
Miesto realizácie projektuNUTS II: SKO3 Stredné Slovensko
NUTS III: SKO32 Banskobystrický kraj
Okres: SK 032A Veľký Krtíš
Obec: SK 032A515868 Balog nad Ipľom
Ulica: Hlavná
Číslo: 294
Celková výška NFP169 702,45 €
Plánované trvanie projektu10. 05. 2012 - 30. 04. 2014
Zoznam zapojených zamestnancov Aktuálna personálna matica

Späť na začiatok