Polročný výpis klasifikácie


Milí rodičia

Vaše deti – žiaci našej ZŠ Arnolda Ipolyiho s VJM dostanú od 31.1.2012 namiesto vysvedčení výpis klasifikácie žiaka, ktorý nie je verejnou listinou a slúži ako informácia o výsledku klasifikácie žiaka z jednotlivých predmetov pre zákonného zástupcu neplnoletého žiaka. Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výpis v zmysle zákona nie je verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy. V prípade, ak riaditeľ školy určí formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie, je táto záväzná pre konkrétnu školu.

Pokiaľ ako zákonný zástupca žiaka máte záujem o vydanie riadneho vysvedčenia, môžete písomne požiadať vedenie školy o jeho vydanie.

Riadne vysvedčenie bude všetkým deťom vydané až v posledný deň školského roka a bude obsahovať hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.


Ing. Molnár Barnabás - riaditeľ školy