Montáž interaktívnych tabúľ a projektorov pre aktivitu 1

Zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitateľskej gramotnosti.